خدمات مربوط به به درخواست انشعاب و تغییر قدرت

شناسه خدمت                      عنوان خدمت                                              بستر ارائه

13031467102               درخواست انشعاب                                                  

13031467101         کاهش قدرت                                                             

13031467100                افزایش قدرت                                                        

13031467103               تفکیک یا ادغام انشعاب                             شرکتهای توزیع

 13031467104              واگذاری برق موقت                                     شرکتهای توزیع

خدمات مربوط به مشترکین

شناسه خدمت                       عنوان خدمت                                             بستر ارائه  

13031466106                 اصلاح نام                                                           

13031466105                 اصلاح اطلاعات                                                 

13031466100              درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب   شرکتهای توزیع      

13031466101              تغییر مکان داخلی                                      شرکتهای توزیع

13031466102              نصب مجدد انشعاب                                  شرکتهای توزیع

13031466103              جمع آوری موقت انشعاب                            شرکتهای توزیع

13031466104              جمع آوری دائم انشعاب                              شرکتهای توزیع

13031466107             تغییر نام                                                   شرکتهای توزیع

13031466108             آزمایش کنتور                                             شرکتهای توزیع

13031466109              اصلاح سرویس انشعاب                              شرکتهای توزیع

13031466110             قطع موقت انشعاب                                    شرکتهای توزیع

13031466111              وصل مجدد انشعاب                                   شرکتهای توزیع

خدمات مربوط به صورتحساب

شناسه خدمت                      عنوان خدمت                                        بستر ارائه

13031465104              بررسی صورتحساب                                            

13031465102              تغییر تعرفه                                                        

13031465100             تسویه حساب                                             شرکتهای توزیع

13031465101             تسویه بدهی                                              شرکتهای توزیع

13031465103             صدور قبض المثنی                                      شرکتهای توزیع

13031465105             سوابق مصرف و صورتحساب                        شرکتهای توزیع

13031465106             سوابق پرداخت                                           شرکتهای توزیع

Top