• خدمات مربوط به به درخواست انشعاب و تغییر قدرت

  شناسه خدمت                      عنوان خدمت                                              بستر ارائه

  13031467102               درخواست انشعاب                                                  

  13031467101         کاهش قدرت                                                             

  13031467100                افزایش قدرت                                                        

  13031467103               تفکیک یا ادغام انشعاب                             شرکتهای توزیع

   13031467104              واگذاری برق موقت                                     شرکتهای توزیع

 • خدمات مربوط به مشترکین

  شناسه خدمت                       عنوان خدمت                                             بستر ارائه  

  13031466106                 اصلاح نام                                                           

  13031466105                 اصلاح اطلاعات                                                 

  13031466100              درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب   شرکتهای توزیع      

  13031466101              تغییر مکان داخلی                                      شرکتهای توزیع

  13031466102              نصب مجدد انشعاب                                  شرکتهای توزیع

  13031466103              جمع آوری موقت انشعاب                            شرکتهای توزیع

  13031466104              جمع آوری دائم انشعاب                              شرکتهای توزیع

  13031466107             تغییر نام                                                   شرکتهای توزیع

  13031466108             آزمایش کنتور                                             شرکتهای توزیع

  13031466109              اصلاح سرویس انشعاب                              شرکتهای توزیع

  13031466110             قطع موقت انشعاب                                    شرکتهای توزیع

  13031466111              وصل مجدد انشعاب                                   شرکتهای توزیع

 • خدمات مربوط به صورتحساب

  شناسه خدمت                      عنوان خدمت                                        بستر ارائه

  13031465104              بررسی صورتحساب                                            

  13031465102              تغییر تعرفه                                                        

  13031465100             تسویه حساب                                             شرکتهای توزیع

  13031465101             تسویه بدهی                                              شرکتهای توزیع

  13031465103             صدور قبض المثنی                                      شرکتهای توزیع

  13031465105             سوابق مصرف و صورتحساب                        شرکتهای توزیع

  13031465106             سوابق پرداخت                                           شرکتهای توزیع