خدمات مربوط به به درخواست انشعاب و تغییر قدرت خدمات مربوط به به درخواست انشعاب و تغییر قدرت

شناسه خدمت                      عنوان خدمت                                              بستر ارائه

13031467102               درخواست انشعاب                                                  

13031467101         کاهش قدرت                                                             

13031467100                افزایش قدرت                                                        

13031467103               تفکیک یا ادغام انشعاب                             شرکتهای توزیع

 13031467104              واگذاری برق موقت                                     شرکتهای توزیع

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شناسه خدمت              عنوان خدمت                           بستر ارائه

13031467102         درخواست انشعاب                           

13031467101         کاهش قدرت                                      

13031467100         افزایش قدرت                                 

13031467103         تفکیک یا ادغام انشعاب