بیایید هنگام ترک ساختمان وسایل سرمایشی خود را خاموش کنیم.

مناقصه ها

نمایش # 
عنوان
مناقصه 96/95 : احداث فونداسیون ، خرید و اجرای سیستم زمین برجهای خطوط انتقال 132 کیلوولت ارتباطی پست 400 کیلوولت جیرفت
مناقصه 96/5 : خرید دو دستگاه کلیدخانه 24 کیلوولت قابل حمل و نقل
مناقصه 96/91 : اجرای عملیات خط 132 کیلوولت دو مداره ارتباطی پست اسماعیلیه_ پست فاریاب
مناقصه شماره 96/93 : خرید و نصب برج و عملیات سیمکشی خط 132 کیلوولت ارتباطی پست زنگی آباد به خط چهار مداره اختیار آباد
مناقصه 96/83 : خرید رله ، تجهیزات حفاظتی و ملحقات مربوط به پست های انتقال و فوق توزیع
مناقصه شماره 96/44 : خرید روغن ترانسفورماتور
مناقصه 96/87 : خرید ترانس 400 کیلوولت 200 مگا ولت آمپری جهت پست جیرفت 4
مناقصه 96/86 : خرید ترانس 132 کیلوولت 40 و50 مگاولت آمپری جهت پست ریگان و فاریاب
مناقصه 96/85 : خرید ترانس 132 کیلوولت 40 و 50 مگاولت آمپری جهت پست رفسنجان 1 و ماهان
مناقصه 96/11 : اجرای عملیات طراحی وراه اندازی سوئیچگیر و ملحقات بانکهای خازنی 20 کیلوولت پستهای منطقه ای کرمان