بیایید هنگام ترک ساختمان وسایل سرمایشی خود را خاموش کنیم.